Çankaya

GENEL BİLGİLER

Hayatını eğitime adayan ve bu doğrultuda Arı Dershanesi ile Arı Kolejini kuran matematik öğretmeni Sıtkı Alp, binlerce öğrenciyi Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet değerleri ışığı altında yetiştirdi. Alp, eğitim hamlesinin devamı olarak, gençlerin de aynı değerlere sahip bir üniversitede, bilimsel, sanatsal ve kültürel açıdan üst düzey bir eğitim alması hayaliyle yola çıkarak, Temmuz 1997’de Sıtkı Alp Eğitim Vakfı tarafından Çankaya Üniversitesini kurdu.

Adını, Ulu Önder’in ülke geleceğini kurduğu Çankaya’dan alan Çankaya Üniversitesinin şu anda biri Balgat’ta, biri Eskişehir Yolu 29. km’de olmak üzere iki kampüsü bulunmaktadır.

Dünya standartlarında kaliteli yükseköğretim hedefini esas alan Çankaya Üniversitesinde eğitim dili İngilizcedir. Hukuk, Adalet Meslek Yüksekokulu ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümlerinde eğitim Türkçe verilmektedir.

Çankaya Üniversitesi 5 fakülte, 24 bölüm, 4 programlı 2 meslek yüksekokulu ile iki enstitü altında 28 yüksek lisans programı ve 10 doktora programı ile 6000 lisans, 700 lisansüstü öğrenciye eğitim vermektedir.

Dünya standartlarında, donanımlı, yenilikçi ve teknolojik altyapıya sahip laboratuvarlarıyla Çankaya Üniversitesi, akademisyenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarında her zaman yanında.

ÜNİVERSİTEMİZE GİRİŞ KOŞULLARI VE KAYITLAR

Üniversitemizi tercih eden adaylar programlarımıza Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince yerleştirilir. Kayıtlar her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılmaktadır.

EĞİTİM DİLİ

Çankaya Üniversitesinin eğitim dili İngilizcedir. Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Adalet Meslek Yüksekokulunda eğitim dili Türkçedir. Eğitim dili İngilizce olan programlara yerleşen öğrencilerden yabancı dil bilgisi yeterli olmayanlar bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Sınıfına devam ederler.

AKADEMİK PROGRAMLAR

Çankaya Üniversitesinde; 5 fakülte bünyesinde 24 lisans programı, 2 enstitü bünyesinde 28 yüksek lisans ve 10 doktora programı, 2 meslek yüksekokulu bünyesinde 4 program ve İngilizce eğitimini destekleyen Yabancı Diller Bölümü bulunmaktadır.

AKADEMİK YIL

Bir akademik yıl, her biri en az 14 haftalık iki yarıyıldan oluşmaktadır. Hukuk Fakültesi hariç tüm bölümlerde dersler dönemlik olarak düzenlenmiştir.

YAZ ÖĞRENİMİ

Yaz öğrenimi, güz ve bahar yarıyılları dışında ve yaz aylarında yapılan bir eğitim olup, yaz öğrenimi eğitim süresi yedi haftadır. Bu eğitimin amacı, eğitimin verimliliğini artırmak, öğrencileri eğitim olanaklarından yaz aylarında da yararlandırmak, başarısız oldukları dersler için yeni bir olanak vermek ve başarılı öğrencilerin daha kısa sürede mezun olabilmelerini sağlamaktır. Yaz öğrenimi ücrete tabi olup, ders almak isteyen öğrencilerin, o yıl Mütevelli Heyetince ders kredisi başına belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir. Yaz öğreniminde bir öğrenci toplam 12 krediyi aşmamak üzere en çok 3 ders alabilir. "Üniversitemiz programlarına ÖSYS ile burslu ve %50 indirimli yerleşen öğrencilere (Hazırlık Sınıfı hariç) tanımlı yaz öğrenimi bursu verilmekte olup, belirtilen burs yaz öğreniminde açılan derslerden en çok 2 tanesine burslu ve %50 indirimli olarak kayıt yaptırabilmeyi sağlamaktadır."

YATAY VE DİKEY GEÇİŞ

YATAY GEÇİŞ

Öğrenciler, "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi" uyarınca yatay geçiş için başvurabilirler. Yatay geçişler "genel not ortalamasına göre" ve "merkezi yerleştirme puanına göre" yapılabilmektedir. Öğrencinin başvuru yapabilmesi için yönetmelik ve yönergede belirtilen koşullara uyması gerekmektedir. Yatay geçişler ilgili kurullarca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, öğrencilerin intibak işlemleri de bu kurullar tarafından yapılmaktadır. Yatay geçişlerde burs ve indirim olanakları Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi’nin 10. Maddesi’nde belirtilmiş olup, kurumlararası merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçişte başvurduğu Üniversitemiz programının %50 indirimli taban puanı ve üzeri puanına sahip öğrenciye Üniversitemizdeki güz ve bahar dönemlerinde ödeyeceği ücretlerde geçerli olmak üzere (yaz öğretimi hariç) eğitimi süresince %50 indirim verilmektedir.

DİKEY GEÇİŞ

Meslek Yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri, kayıtlarının hangi yarıyıla yapılacağı "Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre ve ilgili yönetim kurullarınca kararlaştırılır.

ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL PROGRAMLARI

Lisans öğrencilerinden ilgili yönetmelik, yönerge ve varsa ilgili bölümün belirlediği özel koşulları sağlayanlar, ana dal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift ana dal veya yan dal programı izleyebilirler. Başvuru koşulları ve detaylı bilgi için http://oim.cankaya.edu.tr/box/cift-anadal-ve-yandal/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

SOSYAL YARDIMLAR

KISMİ ZAMANLI (PART-TİME) ÇALIŞMA

Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi ve benzeri yerlerde öğrenciler kısmi süreli olarak çalışabilirler. Kısmi süreli olarak çalışacak öğrencilere, çalıştıkları saatler için asgari ücret üzerinden ücret tahakkuk ettirilir ve sigorta girişleri yapılır. Kısmi zamanlı çalışma ile ilgili işlemler Çankaya Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi’ne göre yapılmaktadır.

MALİ VE SOSYAL YARDIM

Üniversitemizde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerden her akademik yılbaşında Üniversitemize başvuruda bulunanlar arasından seçilenlere verilecek karşılıksız yardımdır. Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mali ve Sosyal Yardım ile ilgili işlemler Çankaya Üniversitesi Burs ve Sosyal Yardım Yönergesi’nin 8. maddesi a-fıkrasına göre yürütülmektedir.

//